Základné informácie

Tieto Pravidlá ochrany osobných údajov (ďalej aj ako „Pravidlá“) spoločnosti Vérité s.r.o., so
sídlom V. Spanyola 2124/20, 010 01 Žilina, Slovenská republika, IČO: 54961513, Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 58536/N (ďalej aj ako „Spoločnosť“) sú platné od 25.05.2018 podľa ustanovení Všeobecného nariadenia EÚ o ochrane osobných údajov (ďalej aj ako
“GDPR”) a ustanovení zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej aj ako „Zákon“) a ďalšími predpismi platnými na území Slovenskej republiky. Ak máte akékoľvek otázky, môžete nás kontaktovať e-mailom na veritesk@gmail.com alebo poštou na adrese sídla našej Spoločnosti.

Spracovanie osobných údajov

Spracúvanie osobných údajov znamená akúkoľvek operáciu alebo súbor operácií s osobnými údajmi, ako napríklad ich získavanie, usporadúvanie, uchovávanie, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, šírenie, vymazanie alebo likvidácia, bez ohľadu na to, či sa vykonávajú automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami.

Vaše osobné údaje spracúvame predovšetkým preto, aby sme mohli vykonávať našu podnikateľskú činnosť, a to ako jednak dovnútra (interné procesy Spoločnosti), a taktiež plniť funkciu navonok vo vzťahu k nasledovným osobám:

 • ku klientom, ktorými sa rozumejú fyzické osoby, ktoré sú s nami v zmluvnom vzťahu v právnom postavení dodávateľa alebo odberateľa tovarov a/alebo služieb (ďalej aj ako „Klienti“)
 • ku tretím osobám, ktorými sa rozumejú akékoľvek tretie osoby iné ako Klienti (ďalej aj ako „Tretie osoby“)

Okrem toho Vaše osobné údaje spracúvame aj v prípade, ak to vyžaduje platný právny poriadok Slovenskej republiky, plnenie našich zmluvných povinností alebo v prípade, ak potrebujeme chrániť oprávnené záujmy Klientov, samotnej Spoločnosti alebo v odôvodnených prípadoch aj iných Tretích osôb

 

Prenos osobných údajov

Vaše osobné údaje neprenášame to tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EÚ, Island, Nórsko a Lichtenštajnsko). Využívame bezpečné služby overeného poskytovateľa so servermi umiestnenými na území EÚ.

Uchovávanie osobných údajov

Osobné údaje uchovávame najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa spracúvajú, ak nám platný právny poriadok SR neukladá povinnosť uchovávať ich dlhšie, napríklad z dôvodu vybavovania a prijímania reklamácií, riešenia súdnych sporov, archivácie, povinností vyplývajúcich z boja proti nelegálnej činnosti alebo účtovných povinností.

V prípade, ak spracúvame Vaše osobné údaje na základe súhlasu, prestaneme ich uchovávať, pokiaľ súhlas odvoláte.

Pokiaľ spracúvame Vaše osobné údaje na základe zákona, uchovávame ich tak dlho, ako nám to prikazuje príslušná právna úprava. Ak spracúvame osobné údaje na základe zákona a tento neurčuje dobu ich uchovávania, uchovávame Vaše osobné údaje po dobu 5 rokov, a to z dôvodu, ak by bolo potrebné použiť ich v prípade objasnenia vzniknutých sporov.

V prípade, ak spracúvame Vaše osobné údaje na základe zmluvy a platný právny poriadok SR neurčuje inak, uchovávame ich po jej ukončení po dobu 5 rokov, a to z dôvodu, ak by bolo potrebné použiť ich v prípade súdneho či iného sporu.

Získavanie osobných údajov

Osobné údaje Klientov získavame najmä prostredníctvom osobných kontaktov na obchodných rokovaniach, písomnej komunikácie pri vykonávaní podnikateľskej činnosti Spoločnosti alebo vyplnením kontaktného formuláru na webovej stránky Spoločnosti.

 

Práva dotknutej osoby

 • máte právo získať od nás potvrdenie o tom, či a ako spracúvame Vaše osobné údaje a ak áno, aké údaje a komu ich poskytujeme. Rovnako máte právo žiadať prístup k týmto údajom, a to formou jednoduchej žiadosti zaslanej na kontaktné údaje uvedené v úvode týchto Pravidiel. Prosíme Vás, aby ste sa v žiadosti nezabudli identifikovať a poskytnúť nám kontaktné údaje, na ktoré môžeme zaslať odpoveď (napr. e-mailovú adresu)
 • ak máte pocit, že niektoré z osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame, sú nesprávne, môžete od nás požadovať ich opravu. Taktiež od nás môžete požadovať doplnenie údajov, ktoré považujete za neúplne. Prosíme Vás, aby ste v takom prípade nezabudli jasne a zrozumiteľne uviesť v čom podľa Vášho názoru spočíva nesprávnosť alebo neúplnosť osobných údajov, informáciu o tom, ako si želáte opravu uskutočniť a ak je to potrebné, aj dôkazy o ich nesprávnosti
 • máte právo požadovať od nás vymazanie osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame, pričom v určitých zákonom určených prípadoch sme povinní tejto žiadosti vyhovieť. Upozorňujeme však, že v niektorých prípadoch nám GDPR umožňuje odmietnuť Vašu žiadosť o vymazanie, napríklad, ak je ich spracúvanie potrebné na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého výskumu či na štatistické účely alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov
 • máte právo obmedziť rozsah, v akom spracúvame Vaše osobné údaje
 • máte právo získať od nás Vaše osobné údaje v bežne používanom formáte a preniesť tieto údaje k inému prevádzkovateľovi alebo sprostredkovateľovi. Toto právo sa však týka len údajov, na spracúvanie ktorých ste nám udelili svoj súhlas alebo sa spracúvajú na základe zmluvného vzťahu s Vami a sú spracúvané automatizovanými prostriedkami. Taktiež je toto právo možné využiť len v rozsahu, v akom nemá nepriaznivé dôsledky na
  práva s slobody iných osôb
 • v niektorých prípadoch máte právo namietať spracúvanie Vašich osobných údajov. Ide najmä o spracúvanie, ktoré vykonávame na právnom základe našich oprávnených záujmov, alebo napríklad pri spracúvaní osobných údajov na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely
 • v praxi k vzneseniu námietok proti spracúvaniu väčšinou dôjde pokiaľ z nejakého dôvodu nesúhlasíte so spôsobom, akým spracúvame Vaše osobné údaje, napríklad podľa týchto Pravidiel. V takom prípade je potrebné, aby ste nás o svojich námietkach informovali. Prosíme Vás, aby ste uviedli jasný a zrozumiteľný opis okolností, na základe ktorej sa domnievate, že predmetné spracúvanie neprimerane zasahuje do Vašich práv a slobôd
 • spoločnosť nepraktizuje automatizované individuálne rozhodovanie, t. j. rozhodovanie bez ľudského zásahu. Pokiaľ by však k nemu dochádzalo, mali by ste právo žiadať, aby sa na Vás takéto rozhodovanie nevzťahovalo, ak by takéto rozhodnutie malo právne účinky, ktoré by sa Vás týkali alebo Vás obdobne významne ovplyvňovali
 • v prípade, že budete mať akékoľvek otázky alebo pochybnosti týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov neváhajte nás kedykoľvek kontaktovať. Spoločnosť sa vždy bude snažiť vyriešiť akékoľvek sporné záležitosti k Vašej spokojnosti
 • pokiaľ by ste však s našim postupom neboli spokojný, máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, o ktorom nájdete bližšie informácie prostredníctvom https://dataprotection.gov.sk/uoou 

Bezpečnostné opatrenia

V súlade s požiadavkami platnej legislatívy vykonávame všetky potrebné bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia, aby sme chránili Vaše osobné údaje pomocou najnovších Strana 7 z 8 technológii, najmä, nie však výlučne pred stratou, sfalšovaním, zneužitím alebo prístupom tretích osôb.

Analytické služby

 • spolupracujeme so spoločnosťami, ktoré nám poskytujú analytické služby. Tie nám umožňujú lepšie porozumieť, ako používatelia využívajú našu internetovú stránku a merajú jej výkonnosť. Takéto spoločnosti môžu využívať cookies a podobné technológie, aby zbierali údaje o Vašich interakciách týkajúcich sa činnosti našej Spoločnosti
 • naša webová lokalita používa napríklad službu Google Analytics, ktorá je webovou analytickou službou, ktorú poskytuje poskytovateľ tretej strany Google, Inc. („Google“). Služba Google Analytics slúži na vyhodnotenie používania našich webových stránok, zostavovanie prehľadov o činnosti webových stránok a ďalších služieb súvisiacich s aktivitou webových stránok a používaním internetu. Informácie generované cookies o vašom používaní webových stránok sú zvyčajne prenášané a uložené spoločnosťou Google na serveroch v Spojených štátoch. Na tento prenos sa vzťahuje certifikácia služby Google Shield Privacy a samostatná dohoda o spracovaní údajov, ktorú sme uzavreli so spoločnosťou Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245hl=de&ref_topic=2919631 (informácie o službe Google Analytics a ochrane osobných údajov)

Cookies

Na našich webových stránkach používame cookies, čo sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú na Vašom prehliadači alebo mobilnom zariadení počas prezerania webových stránok. Súbor cookies umožňuje serveru jednoznačne identifikovať prehliadač na každej stránke. Cookies nepoškodzujú Váš počítač a neobsahujú vírusy.

Na našich webových stránkach používame nasledujúce kategórie cookies:

 • potrebné súbory cookies, ktoré sú nevyhnutné na to, aby ste sa mohli pohybovať po webových stránkach a využívať ich funkcie. Bez týchto súborov cookies nemožno poskytnúť služby, ktoré ste požadovali, ako napríklad zapamätať si prihlasovacie údaje
 • výkonné súbory cookies, ktoré zhromažďujú informácie o tom, ako ľudia používajú našu webovú stránku. Napríklad používame súbory cookies služby Google Analytics, ktoré nám pomáhajú pochopiť, ako používatelia prichádzajú na naše stránky, prehliadajú alebo používajú naše stránky a upozorňujú na oblasti, v ktorých môžeme zlepšiť oblasti ako navigácia, skúsenosti s rezerváciou a marketingové kampane. Údaje uložené týmito súbormi nikdy neukazujú osobné údaje, z ktorých môže byť vytvorená vaša identita
 • funkčné cookies, ktoré si pamätajú voľby, ktoré vykonávate, ako napríklad krajinu, ktorú navštívite našu webovú stránku, jazykové parametre a parametre vyhľadávania. Tieto môžu potom byť použité na poskytnutie skúseností, ktoré sú vhodnejšie pre vaše výbery, a aby boli návštevy prispôsobené a príjemnejšie
 • cookies tretích strán, sú nastavované inou osobou ako prevádzkovateľom a sú prevažne využívané na marketingové účely. Súbory cookies tretích strán nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb a produktov. Využívame napr. externé analytické služby, ktorých poskytovatelia nastavujú cookies za nás, aby sme mohli zistiť obľúbenosť  Strana 8 z 8 jednotlivých funkcií. Webová stránka, ktorú ste navštívili, môže napr. umožňovať prístup k obsahu vloženého z YouTube, pričom tieto stránky si môžu nastavovať  vlastné súbory cookies

Aktuálne verzie webových prehliadačov ponúkajú rozšírené používateľské ovládacie prvky týkajúce sa umiestnenia a trvania súborov cookies prvej a tretej strany. Ak chcete získať ďalšie informácie o funkciách na správu súborov cookies ktoré sú k dispozícii, vyhľadajte v sekcii „Pomocník“ vášho webového prehliadača „cookies“. Cookies môžete povoliť alebo zakázať úpravou nastavení v prehliadači. Môžete tiež zistiť, ako to urobiť, a nájsť viac informácií o súboroch cookies na adrese www.allaboutcookies.org. Ak sa však rozhodnete v prehliadači zakázať súbory cookies, pravdepodobne nebudete môcť dokončiť určité činnosti na našich webových stránkach alebo správne pristúpiť k určitým častiam. Ak by ste chceli získať viac informácií o reklame založenej na záujmoch, vrátane toho, ako zrušiť tieto súbory cookies, navštívte stránku http://youronlinechoices.eu/

ZMENY PODMIENOK OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Informácie, ktoré sme Vám povinní vzhľadom na naše spracúvanie osobných údajov poskytnúť
sa môžu meniť alebo prestať byť aktuálne. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme možnosť
kedykoľvek tieto Pravidlá upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu. V prípade, sa zmeníme tieto
Pravidlá podstatným spôsobom, túto zmenu Vám oznámime na webovej stránke Spoločnosti
alebo osobitným oznámením.

Vérité s.r.o.