Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Vérité, s.r.o.

Spoločnosť Vérité s.r.o., so sídlom V. Spanyola 2124/20, 010 01 Žilina, Slovenská republika, IČO: 54961513, Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 58536/N (ďalej len „Vérité“), je agentúra oprávnená na organizovanie kurzov, školení, seminárov a konferencií určených širokej verejnosti s náučno­-vzdelávacím a kultúrnym charakterom. 

Tieto obchodné podmienky (ďalej len „OP“) upravujú vzťahy medzi účastníkom podujatia a organizátorom podujatia.

Úvodné ustanovenia

 1. „Organizátorom“ je Vérité.
 2. „Záujemca“ je fyzická osoba, fyzická osoba -podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá prejaví záujem zúčastniť sa podujatia organizovaného Organizátorom, vyplní objednávkový formulár a zaplatí príslušné poplatky; ak je Záujemca fyzickou osobou vzťahuje sa na neho zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 102/2014 Z. z.“).
 3. „Úcastník podujatia“ je Záujemca, ktorý bol po zaplatení príslušnej sumy všetkých poplatkov podujatia zaradený Organizátorom na zoznam účastníkov podujatia. Zaplatením poplatkov sa rozumie pripísanie sumy poplatkov na bankový účet Organizátora.
 4. „Podujatie“ je organizovaná udalosť organizovaná a zabezpečovaná Organizátorom; je určené pre širokú verejnosť a konajúce sa prevažne v priestoroch vopred dohodnutých Organizárotom v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote; na podujatie sa nevzťahuje zákon č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach v znení neskorších predpisov a ani zákon č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Objednávka a zaplatenie poplatkov

1/Organizátor zverejňuje program pripravovaných podujatí, seminárov, odborných prednášok, konferencií a iných na internetovej stránke www.verite.sk.

2/K uzatvoreniu zmluvy, na základe ktorej Organizátor poskytne službu – účasť na podujatí Účastníkovi podujatia dochádza na základe návrhu na uzavretie zmluvy, ktorým je objednávka Záujemcu a prijatie návrhu na uzavretie zmluvy zo strany Organizátora. Návrhom na uzavretie zmluvy je objednávka Záujemcu adresovaná Organizátorovi. Objednávku možno uskutočniť vyplnením objednávkového formuláru a jeho odoslaním tak, ako je uvedené ďalej. Objednávka obsahuje okrem iného aj vyhlásenie Záujemcu potvrdzujúce, že:

 sa oboznámil s OP a plne s nimi súhlasí
● ak je Záujemca fyzickou/právnickou osobou, že bol poučený o nemožnosti odstúpiť od zmluvy v súlade so zákonom č. 102/2014 Z. z.
● ak je Záujemca fyzickou/právnickou osobou, že Organizátorovi ako dotknutá osoba udelil súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 122/2013 Z. z.“); ním uvedené údaje sú pravdivé

 

3/Po zvolení si konkrétneho podujatia Záujemca vyplní objednávkový formulár, ktorý obsahuje informácie o podujatí – názov podujatia, dátum, miesto a čas konania a informácie podľa bodu 2. Do formulára je
potrebné vyplniť nasledovné údaje: meno a priezvisko.

 kontaktné údaje v rozsahu adresa, e­mail, telefónne číslo; v prípade požiadavky vystavenia faktúry potrebné údaje v zmysle príslušných právnych predpisov (napr. IČO, DIČ, IČ DPH atď.).

4/Po vyplnení formulára Záujemca pokračuje ďalším krokom, kde sa Záujemcovi zobrazia informácie o možnostiach platby. Záujemca môže sumu poplatkov zaplatiť hotovosťou alebo bankovým prevodom (podľa toho, ako Organizátor umožňuje Záujemcovi v čase objednávky). Po zvolení príslušnej možnosti pre platbu sa Záujemca a Organizátor dohodnú na ďalšom postupe o platbe a vystavení potrebných dokladov, ak to web www.verite.sk na svojich stránkach neurčí inak.

5/Zaradením na zoznam účastníkov podujatia sa Záujemca stáva Účastníkom podujatia.

MOŽNOSŤ ODSTÚPENIA OD ZMLUVY A STORNO PODMIENKY

 1. Účastník podujatia, ktorým je fyzická osoba nemá v zmysle § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z. z. právo odstúpiť od zmluvy podľa týchto OP Účastník podujatia, ktorým je fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba má právo na odstúpenie od zmluvy len v prípadoch, ktoré stanovuje zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
 2. V prípade, ak sa Účastník podujatia nezúčastní podujatia z dôvodov na strane Účastníka podujatia, Účastník podujatia nemá právo na vrátenie zaplatenej sumy poplatkov.
 3. S ohľadom na body 1. a 2. tohto článku je Organizátor na výslovnú písomnú alebo emailovú žiadosť Účastníka podujatia oprávnený jednostranne rozhodnúť o žiadosti Účastníka podujatia o stornovanie jeho účastí na podujatí, v dôsledku čoho dôjde k zániku povinnosti Organizátora poskytnúť služby podľa zmluvy.
 4. Všetky ďalšie storno poplatky a podmienky platia tak ako ich určuje Organizátor na svojich stránkach www.verite.sk, vždy k príslušným podujatiam a akciám.

ZMENA TERMÍNU ALEBO ZRUŠENIE PODUJATIA

V prípade zmeny termínu podujatia alebo jeho zrušenia to Organizátor oznámi na internetovej stránke: www.verite.sk alebo iným vhodným spôsobom
(najmä telefonicky a emailom). Účastník podujatia má v prípade zmeny alebo zrušenia termínu podujatia právo na vrátenie zaplateného vstupného. V prípade zmeny termínu podujatia bude zaplatené vstupné vrátené účastníkovi iba v prípade, keď o to vyslovene požiada Organizátora a dohodnú sa vzájomne na spôsobe vrátenia zaplatených poplatkov. Náhrada iných výdavkov (doprava do miesta konania podujatia, ubytovanie, strava a pod.) sa neposkytuje.

PRÁVA A POVINNOSTI ORGANIZÁTORA

 1. Organizátor a Účastník podujatia zodpovedajú voči sebe navzájom za škody nimi spôsobené v dôsledku porušenia svojich povinností zo zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov SR, ibaže preukážu, že škodu nezavinili alebo že porušenie povinností bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť, ak nie je uvedené inak.
 2. Organizátor nenesie zodpovednosť za škodu, ktorá Účastníkovi vznikne v dôsledku konania iných Účastníkov podujatia, či iných tretích osôb.

PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKA PODUJATIA

 1. Organizátor a Účastník podujatia zodpovedajú voči sebe navzájom za škody nimi spôsobené v dôsledku porušenia svojich povinností zo zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov SR, ibaže preukážu, že škodu nezavinili alebo že porušenie povinností bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť, ak nie je uvedené inak.
 2. Účastník podujatia berie na vedomie, že v priestoroch Organizátora je počas konania sa podujatia zakázané zhotovovanie a šírenie audiovizuálnych či iných záznamov pre podnikateľské alebo iné zárobkové účely, ibaže by to Organizátor vopred písomne povolil.
 3. Účastník podujatia v plnom rozsahu zodpovedá za porušenie akýchkoľvek všeobecne záväzných právnych predpisov (vrátane predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, požiarnych predpisov, atď.), ku ktorým dôjde priamo alebo nepriamo v priestoroch konania sa podujatia. V prípade porušenia tejto povinnosti je Účastník podujatia povinný uhradiť akúkoľvek škodu, ktorá Organizátorovi vznikne, ako aj sankciu vo forme zmluvnej pokuty vo výške 300,­ EUR (slovom: tristo euro) za každé jednotlivé porušenie. Účastník podujatia nezodpovedá za porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov SR (vrátane predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, požiarnych predpisov, atď.), ktoré bolo preukázateľne spôsobené porušením povinností zo strany Organizátora.

OCHRANA PRÁV DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

 1. Účastník podujatia nie je oprávnený uvádzať na vlastných propagačných materiáloch, dokladoch, resp. akýchkoľvek dokumentoch či v akejkoľvek súvislosti za priamym alebo nepriamym účelom podnikateľských alebo iných zárobkových aktivít alebo iného majetkového prospechu používať logo „Vérité“ či názov „Vérité“ bez predchádzajúceho písomného súhlasu Organizátora.
 2. V prípade, že Účastník podujatia poruší povinnosť uvedenú v bode 1. tohto článku, vzniká Organizátorovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 300,­ EUR (slovom: tristo euro) za každé jednotlivé porušenie. Tým nie je dotknutý nárok na náhradu škody, a to i vo výške presahujúcom výšku zmluvnej pokuty.

DÔVERNÉ INFORMÁCIE A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Účastník podujatia, ktorým je fyzická/právnická osoba, vyplnením objednávkového formulára poskytuje Organizátorovi svoje osobné údaje v rozsahu ako sú tieto uvedené v článku II. týchto OP (ďalej len „osobné údaje“). Účastník podujatia ako dotknutá osoba zároveň v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. Organizátorovi udeľuje súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu definovanom podľa predošlej vety. Tieto osobné údaje Účastníka podujatia budú Organizátorom použité výhradne za účelom vedenia evidencie o obchodných partneroch, plnenia zákonných povinností vyplývajúcich z príslušného záväzkového vzťahu a ochrany práv a záujmov Organizátora chránených zákonom, ponuky služieb Organizátora a posielania obchodných informácií týkajúcich sa činnosti Organizátora, či jeho obchodných partnerov. Účastník podujatia je informovaný o tom, že je oprávnený kedykoľvek odvolať svoj súhlas týmto udelený Organizátorovi, a to zaslaním e­mailu na nasledujúcu e­mailovú adresu veritesk@gmail.com. Organizátor je povinný zlikvidovať osobné údaje Účastníka podujatia kedykoľvek v prípade, že o to Účastník podujatia požiada ešte pred vypršaním dohodnutého obdobia. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. V prípadoch či otázkach, ktoré nie sú riešené týmito podmienkami, postupuje Účastník podujatia na základe pokynov Organizátor.
 2. V prípade, že niektoré z ustanovení týchto OP je alebo sa v budúcnosti stane neplatným alebo nevymáhateľným, platnosť a účinnosť ostatných ustanovení zostáva nedotknutá. Organizátor sa zaväzuje neúčinné ustanovenie nahradiť novou úpravou, ktorá sa bude čo najviac približovať účinku pôvodného ustanovenia.
 3. Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek jednostranne tieto OP zmeniť. V takom prípade je Organizátor povinný oznámiť Účastníkovi podujatia nové znenie OP, a to ich zverejnením na internetovej stránke: www.verite.sk. Zmena OP sa netýka tých častí OP, ktoré nie je možné v zmysle platných právnych predpisov jednostranne zmeniť voči Účastníkovi podujatia, ktorý je spotrebiteľom. V takom prípade sa na daného Účastníka podujatia uplatnia OP v znení účinnom v čase uzavretia zmluvy.
 4. Akékoľvek sťažnosti, podnety alebo reklamácie má Účastník podujatia možnosť uplatniť na adrese sídla Organizátora alebo emailovej adrese Organizátora veritesk@gmail.com.
 5. Pre účely týchto OP sa doručením druhej strane rozumie doručenie písomností poštovou prepravou alebo doručenie elektronickou poštou na adresu Účastníka podujatia uvedenú v objednávkovom formulári alebo na adresu sídla Organizátora. Všetky oznámenia, žiadosti a akákoľvek ďalšia komunikácia v písomnej podobe, riadne adresované, budú považované za riadne doručené, ak neexistuje doklad, že došlo už k doručeniu skôr; ak budú odoslané emailom, tak nasledujúci pracovný deň po ich odoslaní.
 6. Ak strany nevyriešia vzájomné spory mimosúdnou cestou, sú oprávnené riešiť spor súdnou cestou, pričom v prípade súdneho sporu je daná právomoc slovenského súdu podľa pravidiel stanovených v príslušných právnych predpisoch Slovenskej republiky.

Tieto OP sú účinné odo dňa 11/3/2023